Taiwan (2024)

Clergy

Deputies

Joseph Ming-Lung Wu, The Rev.
Mark Chen-Chang Cheng, The Rev.
Jui-En Ho, the Rev.
Ching-Yi Tsai, the Rev.

Alternates

Lay

Deputies

Gary Tseng, Chair
Amy Chin,
Gung Chern, Mr.
Wei-Chieh Chen,

Alternates

Chun Wei,
Joseph I-Chao Lee, Mr.